Tel/Fax: +385 1 / 6214 - 402

E-mail: info@abc-knjigovodstvo.hr

EN
Početna / Novosti / Obračun plaća i kadrovska. Novo i staro.

Obračun plaća i kadrovska. Novo i staro.

Ugovor o radu sa radnikom. Obavezno treba biti popunjen dio koji se odnosi na pravo radnika na povećanu plaću za:

  • otežane uvjete rada
  • rad u dane blagdana i neradne dane utvrđene zakonom i za rad na dan Uskrsa
  • rad nedjeljom
  • noćni rad
  • prekovremeni rad
  • smjenski rad

Zakon o radu čl.94. kaže: „Za otežane uvjete rada, prekovremeni i noćni rad te za rad nedjeljom, blagdanom ili nekim drugim danom za koji je zakonom određeno da se ne radi, radnik ima pravo na povećanu plaću.“.

Ako nas ne vežu odredbe Pravilnika o radu (moramo ga imati ako zapošljavamo više od 20 radnika) ili Kolektivni ugovor, možemo sami staviti koliko % je veća plaća u tim slučajevima. Za realni sektor, trenutno su na snazi Kolektivni ugovor za građevinsku, ugostiteljsku i djelatnost privatnog zdravstva Hrvatske.

Evidencija o radu. Poslodavac je obvezna voditi evidenciju o radu za svakog radnika zasebno. Osim evidencije sati rada ( odvojeno redovan rad i rad na terenu ), prekovremeni sati rada, rad nedjeljom i državnim praznicima, smjenski rad, sati godišnjeg odmora, sati bolovanja na teret poduzeća, sati bolovanja na teret fonda, porodiljski ili roditeljski dopust, neplaćeni dopust i slično, po zadnjoj zakonskoj regulativi vodi se i evidencija sati dnevnog i tjednog odmora.

Dnevni odmor je broj sati između dva radna dana i ne može biti manji od 12 h dnevno. Tjedni odmor je broj sati odmora u tjednu i ne može biti manji od 24 h.

Platna lista. Poslodavac je dužan radniku uručiti platnu listu na dan isplate plaće ili najkasnije 15 dana od isplate ( ako nije Ugovorom o radu drugačije dogovoreno, rok za isplatu plaće je 15. u mjesecu za prethodni mjesec ). Radnik potpisuje primitak platne liste.

Zakonskim izmjenama novijeg datuma uveden je obrazac IP1 kao platna lista za isplaćene plaće. Radnik obavezno mora potpisati primitak IP1 platne liste. U slučaju da plaća nije isplaćena radnicima se uručuje, najkasnije do kraja mjeseca za prethodni mjesec obrazac NP1 kao platna lista za neisplatu plaće. NP1 platnu listu potpisuje poslodavac i radnik da ju je primio i ima snagu ovršne isprave.

Konačni obračun plaće. Sa zadnjom isplatom plaće u tekućoj godini, Poslodavac je obavezan napraviti konačni obračun plaće za sve radnike koji su radili kod njega cijelu godinu ( obično plaća za 11.mjesec koja se isplaćuje u 12.mjesecu ).

IP kartica. Poslodavac je dužan svakom radniku koji je radio kod njega tijekom godine, do 31.01. tekuće godine za prethodnu godinu uručiti IP karticu – za 2015. i nadalje se više ne predaje poreznoj upravi.

 

Mr.sc. Kornela Paunović dipl.oec.

ABC knjigovodstvo d.o.o.

www.abc-knjigovodstvo.hr