Tel/Fax: +385 1 / 6214 - 402

E-mail: info@abc-knjigovodstvo.hr

EN
Početna / Usluge

Usluge

ADMINISTRACIJA

U našem aranžmanu bilo da se poslovi obavljaju u našem uredu ili kod vas kroz rentanje radnika u nepunom radnom vremenu:

 • platni promet
 • ugovori o radu
 • prijave i odjave zaposenika
 • otkazi,  kadrovska evidencija
 • e-mirovinsko i e-zdravstveno
 • poslovni dopisi
PLAĆA I DRUGI DOHODAK

Ugovor o djelu, honorari i slično

U sklopu cjelokupne knjigovodstvene usluge ili ako imate potrebu za outsoursingom obračuna plaća:

 • Platne liste
 • Obračun honorara
 • JOPPD obrazac za dohotke i ostala primanja
 • ručni ili elektronski nalozi za plaćanje
 • e-porezna
PDV

U sklopu cjelokupne knjigovodstvene usluge ili ako imate potrebu za outsoursingom obračuna PDV-a:

 • knjiga izlaznih računa
 • knjiga ulaznih računa
 • elektronski PDV obrazac
 • elektronske zbirne prijave stjacanja i prodaje unutar EU
 • e-porezna
ZAVRŠNI RAČUN

U sklopu cjelokupne knjigovodstvene usluge ili ako trebate samo pomoć kod izrade završnog računa ili izradu završnog računa tu smo za Vas.

 • Bilanca
 • Račun dobiti i gubtika
 • Porezna bilanca
 • PDV-Kknjiga ulaznih računa
 • Obračun članarina
 • e-porezna, e-fina
 • kontakti sa revizorom i Poreznom upravom
RAČUNOVODSTVO

Preuzimanjem kompletne brige i organizacija nad računovdstvenim poslovanjem u našem uredu ili kod vas kroz rentanje radnika u nepunom radnom vremenu:

 • osnovna sredstva s obračunom amortizacije
 • knjiga izlaznih i ulaznih računa
 • PDV
 • obračun plaća i drugih dohodaka
 • knjiženja: ulaznih i izlaznih računa, izvoda, plaća i drugih dohodaka, osnovnih sredstava i amortizacije, putnih naloga i loko vožnje, blagajne
 • dnevnik i glavna knjiga
 • saldakonti kupaca i dobavljača
 • devizno poslovanje
 • e-fina, e-porezna, e-mirovinsko, e-zdravstveno
 • statistička izvješća
 • završni račun
SAVJETOVANJE

Porezno i računovodstveno

 • u sklopu knjigovodstvene usluge
 • po ugovoru o poslovnom savjetovanju
 • po upitu